Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 

  zĨ Pq AWAz Pq gevz DZgu
Kannada Sangha DubaiAg 1gAz zĨ Pq AW Pq gev As U qUgAz DZjv. Ae UëAzZAi, RPgz sɸg EP Cz U GzAi t wPAi Jrlg J. Ugge EgU PAiPz CywUVzg. q. ed eɥs, Pˣ dg Ds EArAii Cg R CywAiiVzg U q. .P. Aiĸƥs CzsPgVzg. .Dg. n, Uggz n.J. nUg, v۪ n, wñ n, Ƥsø P v gAiu âPAi Ug aѹzg.

gd evgz JA.J. Uå Pȵ (Psã zP), Ae UëAzZAi, J. Ugge v q. ed eɥs Cg AzP jwAiİ Ug CAv. if CzsP U zĨ Pq AWz ܥPg Mgz Azg zêrU U jg Cg PAiPĪ AAifzPV U Uuñ g Cg õz jwAiİ âPAiģ dUƽzPV CAv.

ģgAd PAiz ñ PĪig U êw UƦP Ai Cg v AAidP jg, AdAiiPȵ, êw êi ZAz, êw nï, êw g sm, ģúg Uq, dAiAv n, PĪij j ģAd, P zjAig U E g AiĪP, AiĪw, P̼ x A U AizAU ZgPz v U Evg ģgAd PAiPzAU gɢz dg U CywU gAfzg. AWz J PAiP zg U AiAêPg F PAiPĪ AiıUƽ Ĺzg. F AwP PAiPz R AidPgVzݪg EnJ U.

g: .f. úz
aѣ smU: PqAW.PA

This news in English
 
     Search for
Quick Links
V߸ zRAiv ig Q
Cv Zѣ `sİ'Aiİ s
nP zngĪ Ťv gePĪig
J NP... Pqz jP AiiP?
jAiz Pî Aiz
`' av ĮAiiA
Ģå ZZѮ zz `A K..'
UêP ܼAvgUArgĪ avv
v v JgĪ avAgU ĸ
gs avU CvAv w
AVzݼ AUz Uv!
g evUAz gm
  Archives

     
copyright 2002. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer