Exclusive e-greetings for any occasion

This page was updated on:
March 13, 2011

 
 

  `AdAr' g JAlgʸ Ƹ av

Nanjundi Muhurat g Cg vAz ĺvPAPAi av `AdAr' mjz. F av g Cg vA U AzAi gAQv. Dzg `q', `PĤ' F avU vqz Pgt AdAr nU g vqv JAz g wzg. gePĪig AiPgVgĪ `AdAr' av Ut Ai av. zQt Pq fAi z PA Az avz årUwz. F avz AVvP aѣ Rv qUwz. avz Ml JAl qUz AS Cg v gz AVv AAifzg. J.P 47 avz PxAiģ gɢz

J.Dg. z `AdAr' avz Px, avPx U AsuAiģ gz zwzg. avz AiQ qɩ f. gePĪig CAiz z zȱP q. gePĪig DgAssP vjzg, `vjU vAV' avz iPgz Dg.J Uq Pg Z irzg. avz awPgt 60 U MAz Avz AUg, aP̪Ug v AUj qAiİz F ĺv PAiPz g avgAUz Utg djzg. v gePĪig, g Cg w i v U Cq igAsz Arzg.

gñ Cg bAiiUt, gAn Cg AAid, sʪ g Uuñ Cg v AAid, ñ AUg Cg Pz avQz. Pñ, Gi, zqt, PjAi, avu, gPȵ, zs PQ, A, gzg, v zzg Evg vgUzzg.

This news in English
 
     Search for
An exclusive column on Dr. Rajkumar - by B.N. Subrahmanya
Quick Links
iPgVgĪ giPĪig
Ģå Ƹ av `ħ' DgAs
UĮUz `vAzU vP U' DrAi
"Ug qVAiĮ, Ug n" - z
2005g CAvgAi Z avvz `j'
avvU ƼUwgĪ `vvj' g
Ez g P
DmUs ɣAU Ģå
zñ Aiiv VgĪ `ĸ P尥säAii'
ʯ U d PVzg
g FU `Uæ'
CAveP vgzPAq `eV'
FnëAz Pq av
n Aij Dvv
dUñ 100Ai av `o'z zs gĽ qUq
gı Aiiz Cg Ƹ av - `CP'
ڪzs Cg ` ã'
`zù' - C Pg Cg ZZѮ av
  Archives

     
copyright 2002. www.viggy.com All rights reserved. Please read the disclaimer